Polityki prywatności serwisu www.gotow.pl

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.gotow.pl
  2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest Wydawnictwo „GOTÓW” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa, NIP: 676-20-12-045, zwany dalej Administratorem.
  3. Informacje o użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo „GOTÓW” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  4. Administrator wykorzystuje dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności panelu logowania i newslettera do celów administrowania serwisem oraz do celów kontaktowych, lecz wyłącznie na własny użytek. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Przetwarzanie danych przez Administratora polegać będzie na przesyłaniu materiałów promocyjnych, informowanie o wydarzeniach i nowych produktach.
  6. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, dokładny adres (wysyłki), telefon, email, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do podanych danych osobowych, ich zmiany oraz sprostowania w każdym czasie, a także do zaprzestania ich przetwarzania. W każdej chwili użytkownik ma także prawo wypisać się z bazy subskrybentów za pośrednictwem strony www.gotow.pl.
  8. Administrator nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu innemu podmiotowi oraz nie planuje tego w przyszłości.
  9. W serwisie www.gotow.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz politykę prywatności jakichkolwiek stron internetowych, do których odnośniki mogą znajdować się na stronie www.gotow.pl.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany warunków polityki prywatności stosowanej na stronie www.gotow.pl.